Ring +45 87 47 70 20 (Man-tors 7.30 til 16.00, fre 7.30 til 14.00)

Riisfort Fonden

Riisforts grundlægger Rasmus Riisfort og hans kone fik aldrig børn. Derfor oprettede han en fond til at drive virksomheden efter sin død. Fonden ejer i dag Riisfort A/S og yder hvert år støtte til forskning inden for sundhed og undervisning. Vi er stolte over vores bidrag og vores historie.

Fondens formål

Fonden yder støtte til undervisning og forskning inden for lægevidenskaben. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Fondens erhvervsmæssige aktivitet

Det påhviler fondens bestyrelse gennem fondens besiddelse af aktier i Riisfort Holding A/S at påse, at R. Riisfort A/S og koncernen som helhed drives på et sundt forretningsmæssigt grundlag, således at fondens aktiver sikres bedst muligt.

Fondens vigtigste opgave er ejerskabet af Riisfort Holding A/S, hvor fonden er eneaktionær.

Det er fondens politik, at det overskud og den likviditet, der skabes i Riisfort koncernen, primært bliver i koncernen for at sikre koncernen vækst og udvikling. En del af overskuddet udloddes som udbytte til fonden. Disse midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter til at støtte lægevidenskabelig forskning ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Ansøgningerne behandles 2 gange om året, og skal være modtaget senest den hhv. 1. marts og 1. september. Den lægevidenskabelige forskning støttes for tiden med ca. 3,0 millioner kr. om året.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondsbestyrelsen arbejder løbende med principper for god fondsledelse. Bestyrelsen har foretaget en gennemgang Komitéen for god fondsledelses anbefalinger, og det er bestyrelsens opfattelse, at Riisfort Fonden lever op til Komitéens anbefalinger, jf. skema for god fondsledelse.

Fondens bestyrelse har endvidere besluttet, at der skal være fuldstændig adskillelse mellem ledelsen i fonden og ledelsen i datterselskaberne i Riisfort koncernen. På den måde sikres uafhængighed og kontrol i ledelsesfunktionen bedst.  

Fonden ønsker at være lige så velinformeret om dattervirksomhedens udvikling, som aktionærerne i en børsnoteret virksomhed. Informationsbehovet opfyldes ved, at selskabets ledelse regelmæssigt informerer bestyrelsen mundtligt og skriftligt om virksomhedens udvikling.

 Riisfort Fondens CVR-nummer: 19945898

Gennem de seneste 10 år har Riisfort Fonden bevilget 18 millioner i støtte til 92 forskellige projekter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Virksomhedens grundlægger, Rasmus Riisfort, fik ingen børn.

Derfor oprettede han en fond til almennyttige formål. 

Den eksisterer stadig i dag, og hvert år yder vi støtte til forskning inden for sundhed og undervisning.