Ring +45 87 47 70 20 (Man-tors 7.30 til 16.00, fre 7.30 til 14.00)

Riisfort Fonden

Riisforts grundlægger Rasmus Riisfort og hans kone fik aldrig børn. Derfor oprettede han en fond til at drive virksomheden efter sin død. Fonden ejer i dag Riisfort A/S og yder hvert år støtte til forskning inden for sundhed og undervisning. Vi er stolte over vores bidrag og vores historie.

Fondens formål

Fonden yder støtte til undervisning og forskning inden for lægevidenskaben. Berettiget til at modtage støtte er Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Fondens erhvervsmæssige aktivitet

Det påhviler fondens bestyrelse gennem fondens besiddelse af aktier i Riisfort Holding A/S at påse, at R. Riisfort A/S og koncernen som helhed drives på et sundt forretningsmæssigt grundlag, således at fondens aktiver sikres bedst muligt.

Fondens vigtigste opgave er ejerskabet af Riisfort Holding A/S, hvor fonden er eneaktionær.

Det er fondens politik, at det overskud og den likviditet, der skabes i Riisfort koncernen, primært bliver i koncernen for at sikre koncernen vækst og udvikling. En del af overskuddet udloddes som udbytte til fonden. Disse midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægter til at støtte lægevidenskabelig forskning ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Ansøgningerne behandles 2 gange om året, og skal være modtaget senest den hhv. 1. marts og 1. september. Den lægevidenskabelige forskning støttes for tiden med ca. 3,0 millioner kr. om året.

Redegørelse om god fondsledelse, jf. §60 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

Fondsbestyrelsen arbejder løbende med principper for god fondsledelse. Bestyrelsen har foretaget en gennemgang Komitéen for god fondsledelses anbefalinger, og det er bestyrelsens opfattelse, at Riisfort Fonden lever op til Komitéens anbefalinger, jf. skema for god fondsledelse.

Fondens bestyrelse har endvidere besluttet, at der skal være fuldstændig adskillelse mellem ledelsen i fonden og ledelsen i datterselskaberne i Riisfort koncernen. På den måde sikres uafhængighed og kontrol i ledelsesfunktionen bedst.  

Fonden ønsker at være lige så velinformeret om dattervirksomhedens udvikling, som aktionærerne i en børsnoteret virksomhed. Informationsbehovet opfyldes ved, at selskabets ledelse regelmæssigt informerer bestyrelsen mundtligt og skriftligt om virksomhedens udvikling.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, hvoraf 2 er uafhængige af fonden og fondens datterselskab. Ingen bestyrelsesmedlemmer er udpeget af myndigheder eller lignende, og der er vedtaget en aldersgrænse på 75 år.

I overensstemmelse med anbefalingerne oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Lars Grøngaard, 67 år og mand. Anses ikke som uafhængig iht. anbefalingerne, da han har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Valgt som formand i oktober 2021. Indtrådt i bestyrelsen 2008 og senest genvalgt i 2021. Valgperioden udløber i 2025. Lars Grøngaard er tidligere partner i Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, nu advokat (H) samme sted. Lars Grøngaard bidrager til bestyrelsesarbejdet med juridisk indsigt. Honorar modtaget fra Riisfort Fonden vedrørende regnskabsåret 1. oktober 2022 – 30. september 2023 udgør 90 t.kr. Om øvrige ledelseserhverv kan oplyses, at Lars Grøngaard er medlem af direktionen i Grøngaard ApS samt bestyrelsen i Bundgaard Fonden.

Christian Ferguson Toft, 55 år og mand. Anses som uafhængig iht. anbefalingerne. Indtrådt i bestyrelsen 2012, genvalgt i 2020. Valgperioden udløber i 2024. Cristian Ferguson Toft er uddannet cand.polit. og medlem af direktionen i selskaberne Ferguson Fashion Holding ApS og Ferguson Invest ApS. Honorar modtaget fra Riisfort Fonden vedrørende regnskabsåret 1. oktober 2022 – 30. september 2023 udgør 60 t.kr.

Bente Damgaard, 58 år og kvinde. Anses som uafhængig iht. anbefalingerne. Indtrådt i bestyrelsen i november 2020. Valgperioden udløber i 2024. Bente Damgaard er adm. direktør hos Geopartner Landinspektører. Hun er uddannet statsaut. revisor og tidligere direktør ved større arkitektvirksomhed og bidrager med ledelsesmæssig erfaring fra erhvervslivet samt regnskabsmæssig indsigt. Honorar modtaget fra Riisfort Fonden vedrørende regnskabsåret 1. oktober 2022 – 30. september 2023 udgør 60 t.kr. Om øvrige ledelseserhverv kan oplyses, at Bente Damgaard er medlem af direktionen i Damgaard Consults ApS samt i bestyrelsen i Ortopæd-Kirurgisk Forskningsfond i Aarhus, Petrowsky Gruppen ApS m.fl, scala architecture a/s og Bundgaard Fonden.

 Riisfort Fondens CVR-nummer: 19945898

Gennem de seneste 10 år har Riisfort Fonden bevilget 18 millioner i støtte til 92 forskellige projekter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Virksomhedens grundlægger, Rasmus Riisfort, fik ingen børn.

Derfor oprettede han en fond til almennyttige formål. 

Den eksisterer stadig i dag, og hvert år yder vi støtte til forskning inden for sundhed og undervisning.